Ubicació i entorn: Sant Guim de Freixenet.

Sant Guim de Freixenet

   Sant Guim de Freixenet, és un municipi que pertany a la comarca de la Segarra, a 738 m d'altitud sobre el nivell de mar. Amb una extensió de 24,86 km2 i amb una població de 1047 habitants.
   Aquest municipi compta, a més del poble de Sant Guim de Freixenet, amb els de Sant Guim de la Rabassa o Sant Guim el Vell, la Rabassa, Freixenet de Segarra, la Tallada, Sant Domí, el Castell de Santa Maria i els petits nuclis d’Altadill i d’Amorós, la quadra de Palamós i l’antic terme de Vilalta.

    Sant Guim de Freixenet, es un municipio que pertenece a la comarca de la Segarra, a 738 m de altitud sobre el nivel del mar. Con una extensión de 24,86 km2 y con una población de 1047 habitantes. 

    Este municipio cuenta, además del pueblo de Sant Guim de Freixenet, con los de Sant Guim de la Rabassa o Sant Guim Vell, la Rabassa, Freixenet de Segarra, la Tallada, Sant Domí, el Castell de Santa Maria y los pequeños núcleos de Altadill y de Amorós, la cuadra de Palamós y el antiguo término de Vilalta. 

   Sant Guim de Freixenet, is a municipality belonging to the region of La Segarra, at 738 meters above the sea level. With an area of ​​24.86 km2 and a population of 1047 inhabitants.

   This town also has the village of Sant Guim de Freixenet, with Sant Guim de la Rabassa or Sant Guim Vell, the Rabassa, Freixenet de Segarra, la Tallada, Sant Domí, the Castell de Santa Maria and small cores Altadill and Amorós, the block of Palamós and Vilalta old term.Ver mapa más grande

Instal.lacions

Piscina municipal de Sant Guim de Freixenet

Piscina i pista de frontón
Pati de l'escola. Patio. Playground
Pati exterior. Patio exterior. Outdoor court

Escola


Aula escola. Clase. Classroom

Menjador. Comedor. Dinning room


Pavelló Municipal. Pabellón. Gym

Programes

Programes

1. PROGRAMA D'INICIACIÓ, MILLORA I PERFECCIONAMENT AL BÀSQUET. 
  Programa dissenyat en base a les necessitats d'ensenyament-aprenentatge dels nens segons la categoria i el nivell. Es treballaran continguts d'atac i defensa en la recerca de la millora personal.

2. PROGRAMA D'ACTIVITATS DE LLEURE.
   Activitats dissenyades amb l'objectiu de fer del campus Roger Grimau un espai on els participants gaudeixin del bàsquet i d'altres activitats lúdico-recreatives.

3. PROGRAMA DE BÀSQUET I ANGLÈS.
   Introducció al vocabulari tècnic del bàsquet en anglès.

4. PROGRAMA DE BÀSQUET I VALORS.
   Programa dissenyat amb la idea que el bàsquet sigui el canalitzador d'actituts positives per la formació  personal dels participants. Les activitats estan orientades per contribuir a l'adquisició de valors tal com el respecte, la disciplina, la solidaritat i la confiança. 

ACTIVITATS:

   Totes les activitats estan dissenyades per a contribuir al desplegament de cadascun dels programes. Igualment totes elles estaràn supervisades i dirigides pel Roger Grimau.

1. PROGRAMA DE INICIACIÓN, MEJORA Y PERFECCIONAMIENTO DEL BALONCESTO. 
   Programa diseñado en base a las necesidades de enseñanza-aprendizaje de los niños según la categoría y e nivel. Se trabajarán contenidos de ataque y defensa en la búsqueda de la mejora personal.

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO.
   Actividades diseñadas con el objetivo de hacer del campus Roger Grimau un espacio donde los participantes disfruten del baloncesto y de otras actividades lúdico-recreativas.

3. PROGRAMA DE BALONCESTO E INGLÉS.
   Introducción al vocabulario técnico del baloncesto en inglés.

4. PROGRAMA DE BALONCESTO I VALORES.
   Programa diseñado con la idea de que el baloncesto sea el canalizador de actitudes positivas para la formación personal de los participantes. Las actividades están orientadas a contribuir a la adquisición de valores tales como el respecto, la disciplina, la solidaridad y la confianza. 

ACTIVIDADES: 
   Todas las actividades están diseñadas para contribuir al despliegue de cada uno de los programas. Igualmente todas ellas estarán supervisadas y dirigidas por Roger Grimau. 

HORARI CAMPUS D'ESTIU ROGER GRIMAUMaterial

Material

   Tots els inscrits seràn obsequiats amb un pack de material de benvinguda.

   Serà necessari que tots els nens portin:
L'organització no es fa responsable de la pèrdua de cap objecte personal: mòbils, diners, rellotges, tablets, consoles.....
* Per no donar l'esquena a la realitat, l'ús del telèfon mòbil estarà permés dintre d'un horari que establirà l'organització. En qualsevol cas, per més tranquilitat, en cas necessari, estaràn operatius els telèfons dels responsables del campus: Roger Grimau i Pablo del Tío.

La organización no se hace responsable de la pérdida de objetos personales tales como el móvil, dinero, reloj, consolas, tablets...
* Para no dar la espalda a la realidad, el uso del teléfono móvil estará permitido dentro de un horario que establecerá la organización. En cualquier caso, para más tranquilidad, si es necesario, estarán operativos los teléfonos de los responsables del campus: Roger Grimau y Pablo del Tío. 

Inscripcions

Inscripcions /Inscripciones

 Les inscripcions seràn efectives un cop fets els següents passos:

1. Omplir el formulari  d'inscripció :
2. Ingrès mitjançant transferència bancària al nºcompte:

   LA CAIXA ES38 2100 3138 3222 0020 0386

    especificant obligatòriament: NOM i COGNOMS del JUGADOR
                                                  i concepte: Campus Roger Grimau  2019

3. Enviar a : campusrogergrimau@gmail.com :

* DNI del participant
* Transferència bancària
* Targeta Sanitària 

   Un cop fet això, ja pots apuntar a la teva agenda 

30 juny al 7 juliol


Campus RG44 2019!!! 

I prepara't per fer esport, conèixer gent nova i viure experiències apassionants de la mà del nostre equip i del Roger Grimau, que estarà dia i nit amb tots vosaltres.
  Las inscripciones serán efectivas una vez finalizados los siguientes pasos:

1. Rellenar formulario de inscripción: 
2. Hacer el ingreso mediante transferencia bancaria al nº cuenta 
   
 LA CAIXA ES38 2100 3138 3222 0020 0386

    especificando obligatoriamente: NOMBRE Y APELLIDOS del JUGADOR
                                                    y concepto: Campus Roger Grimau 2019

3. Enviar a : campusrogergrimau@gmail.com : 

* DNI del participante
* Transferencia bancaria
* Tarjeta Sanitaria


   Una vez acabado esto, ¡ya puedes apuntar en tu agenda 


30 junio al 7 julio 

¡¡Campus RG44 2019!! 

y prepárate para hacer deporte, conocer gente nueva y vivir experiencias apasionantes de la mano de nuestro equipo y de Roger Grimau, que estará día y noche con todos vosotros. 


Formes de pagament

GENERAL: 
Jugador Intern (interno):  395€ per torn (350€ abans de l'1 d'Abril)
Jugador Extern (externo): 240€ per torn (9 a 18h)


GERMANS o empradronats a Sant Guim (interns) / 25€  descompte al 2ª inscripció /
HERMANOS o empadronados en Sant Guim (interns) / 25€ descuento en el 2ª inscripción

Els empadronats a Sant Guim hauran d'adjuntar al mail el full del padró escanejat.
Adjuntar en el mail el padrón escaneado para que se pueda hacer efectivo el descuento. 
(descomptes no acumulables)

TERMINIS DE PAGAMENT/PLAZOS DE PAGO
50% en el moment de formalitzar la inscripció/ al formalizar la inscripción
50% abans del 1 juny/ antes del 1 junio 
Per transferència bancària/ transferencia bancaria:

(concepte: INSCRIPCIÓ CAMPUS ROGER GRIMAU 2019+ NOM PARTICIPANT)

 campusrogergrimau@gmail.com

CANCEL.LACIÓ: en cas d'anul.lació per motiu de lesió o enfermetat justificada, és precís notificar la baixa per escrit 15 dies abans de l'inici del campus. En aquest cas es tornarà el 50% de l'import. Passat aquest plaç l'import per cancel.lació no serà retornat. Qualsevol motiu d'abandonament del campus no donarà dret a cap devolució.
En caso de anulación por motivo de lesión o enfermedad justificada, es preciso notificar la baja por escrito 15 días antes del inicio del campus. En este caso se abonará el 50% del importe. Pasado este plazo, el importe por cancelación no será devuelto. Cualquier motivo de abandono del campus no dará derecho a devolución.