Inscripcions

Inscripcions /Inscripciones

 Les inscripcions seràn efectives un cop fets els següents passos:

1. Omplir el formulari  d'inscripció :
2. Ingrès mitjançant transferència bancària al nºcompte:

   LA CAIXA ES38 2100 3138 3222 0020 0386

    especificant obligatòriament: NOM i COGNOMS del JUGADOR
                                                  i concepte: Campus Roger Grimau  2019

3. Enviar a : campusrogergrimau@gmail.com :

* DNI del participant
* Transferència bancària
* Targeta Sanitària 

   Un cop fet això, ja pots apuntar a la teva agenda 

30 juny al 7 juliol


Campus RG44 2019!!! 

I prepara't per fer esport, conèixer gent nova i viure experiències apassionants de la mà del nostre equip i del Roger Grimau, que estarà dia i nit amb tots vosaltres.
  Las inscripciones serán efectivas una vez finalizados los siguientes pasos:

1. Rellenar formulario de inscripción: 
2. Hacer el ingreso mediante transferencia bancaria al nº cuenta 
   
 LA CAIXA ES38 2100 3138 3222 0020 0386

    especificando obligatoriamente: NOMBRE Y APELLIDOS del JUGADOR
                                                    y concepto: Campus Roger Grimau 2019

3. Enviar a : campusrogergrimau@gmail.com : 

* DNI del participante
* Transferencia bancaria
* Tarjeta Sanitaria


   Una vez acabado esto, ¡ya puedes apuntar en tu agenda 


30 junio al 7 julio 

¡¡Campus RG44 2019!! 

y prepárate para hacer deporte, conocer gente nueva y vivir experiencias apasionantes de la mano de nuestro equipo y de Roger Grimau, que estará día y noche con todos vosotros. 


Formes de pagament

GENERAL: 
Jugador Intern (interno):  395€ per torn (350€ abans de l'1 d'Abril)
Jugador Extern (externo): 240€ per torn (9 a 18h)


GERMANS o empradronats a Sant Guim (interns) / 25€  descompte al 2ª inscripció /
HERMANOS o empadronados en Sant Guim (interns) / 25€ descuento en el 2ª inscripción

Els empadronats a Sant Guim hauran d'adjuntar al mail el full del padró escanejat.
Adjuntar en el mail el padrón escaneado para que se pueda hacer efectivo el descuento. 
(descomptes no acumulables)

TERMINIS DE PAGAMENT/PLAZOS DE PAGO
50% en el moment de formalitzar la inscripció/ al formalizar la inscripción
50% abans del 1 juny/ antes del 1 junio 
Per transferència bancària/ transferencia bancaria:

(concepte: INSCRIPCIÓ CAMPUS ROGER GRIMAU 2019+ NOM PARTICIPANT)

 campusrogergrimau@gmail.com

CANCEL.LACIÓ: en cas d'anul.lació per motiu de lesió o enfermetat justificada, és precís notificar la baixa per escrit 15 dies abans de l'inici del campus. En aquest cas es tornarà el 50% de l'import. Passat aquest plaç l'import per cancel.lació no serà retornat. Qualsevol motiu d'abandonament del campus no donarà dret a cap devolució.
En caso de anulación por motivo de lesión o enfermedad justificada, es preciso notificar la baja por escrito 15 días antes del inicio del campus. En este caso se abonará el 50% del importe. Pasado este plazo, el importe por cancelación no será devuelto. Cualquier motivo de abandono del campus no dará derecho a devolución.